Wspólnota słuchająca i ewangelizująca

Tegoroczny, XIII już Tydzień Wychowania przeżywamy w kontekście czasowym dwóch ważnych wydarzeń. 

Pierwszym z nich jest trwający w Kościele powszechnym Synod o synodalności

 „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Stąd hasłem, jakie w tym roku przyświeca naszej modlitwie

 i refleksji związanej ze sferą wychowania są słowa: „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”. 

Drugą okolicznością, której nie możemy pominąć, jest beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci.

 Będzie ona miała miejsce w niedzielę, 10 września 2023 roku. W tym właśnie dniu rozpoczyna się Tydzień Wychowania.

WSPÓLNOTA SŁUCHAJĄCA I EWANGELIZUJĄCA
List Pasterski Episkopatu Polski z okazji XIII Tygodnia Wychowania
Drodzy Bracia i Siostry,
W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę Piotrowi, że „nie myśli po Bożemu, lecz po
ludzku” (Mt 16, 23), zaś św. Paweł w odczytanym fragmencie Listu do Rzymian kieruje do
nas wezwanie: „przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka
jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 2). W obu tych
tekstach obecny jest apel, abyśmy w naszym myśleniu i podejmowanych decyzjach
rozeznawali wolę Boga wobec nas żyjących w określonym momencie dziejów świata i
Kościoła. W takiej optyce chcemy odczytywać rozpoczynający się za tydzień 10 września
2023 roku XIII Tydzień Wychowania. Jest to czas „odnawiania naszego umysłu” w refleksji
nad dziełem wychowania.
Hasło tegorocznego Tygodnia Wychowania: „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”
nawiązuje do zwołanego przez papieża Franciszka Synodu o synodalności, którego myśl
przewodnia brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Celem
synodu jest właśnie rozeznawanie tego, co mówi do nas i do Kościoła Bóg, który jest
obecny i działa w świecie (Vademecum Synodu o synodalności, 2.3). Z pewnością część z
Was uczestniczyła w spotkaniach synodalnych organizowanych w Waszych diecezjach. 

Już za miesiąc, w dniach od 4 do 29 października 2023 roku, w Watykanie odbędą się obrady
Synodu, który wkracza w fazę powszechną. Mają w nim swój udział ci wszyscy, którzy
poprzez swoją modlitwę, wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego i osobiste wypowiedzi
byli zaangażowani w spotkania synodalne na wcześniejszych etapach.
1.Uczmy się budować wspólnotę
Obecne w świecie podziały i brak jedności nie są bolączką charakteryzującą jedynie nasze
czasy. Były one już widoczne w Kościele czasów apostolskich. Św. Paweł wyrzucał
Koryntianom: „Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście
cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku?” (1 Kor 3, 3). Dzisiaj wezwanie do zgody i
wspólnoty pozostaje nadal aktualne. Ileż mamy okazji, aby ćwiczyć się w budowaniu
dojrzałych relacji z bliźnimi w środowisku domu rodzinnego, szkoły czy parafii. Otwieranie
serc wychowanków na drugiego człowieka w duchu miłości bliźniego nabiera szczególnego
znaczenia w kontekście dramatu deptania ludzkiej godności i niesprawiedliwości w różnych
częściach świata, trwających na świecie konfliktów zbrojnych, zwłaszcza wobec wojny na
Ukrainie. Niech motywem do realizacji tego zadania będą słowa św. Matki Teresy z Kalkuty:
„Pokój i wojna zaczynają się w domu. Jeśli naprawdę pragniemy pokoju na świecie,
zacznijmy od wzajemnej miłości w naszych własnych rodzinach”. W ramach przygotowań do
Synodu przypomniano, że „podążanie razem” odbywa się̨ na dwa sposoby: „Po pierwsze,
podążamy razem, ze sobą̨ nawzajem, jako Lud Boży. Następnie, podążamy razem jako Lud
Boży z całą rodziną ludzką” (Vademecum Synodu o synodalności, 5.3). W nawiązywaniu
dojrzałych relacji z bliźnimi, począwszy od życia w rodzinie, w Ojczyźnie i wreszcie wśród
braci i sióstr z innych części świata, konieczna jest zdolność do mądrego i dojrzałego
przeżywania różnic, łącząca otwartość na innych z zachowaniem własnej tożsamości.
Wynika ona z ewangelicznego przykazania miłości bliźniego. W sposób heroiczny
przykazanie to zrealizowała rodzina Ulmów z Markowej na Podkarpaciu. Już za tydzień, 10
września 2023 roku odbędzie się tam uroczystość beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz
ich siedmiorga dzieci: Stasia, Basi, Władzia, Frania, Antosia, Marysi i dziecka, które w
momencie śmierci było jeszcze w łonie matki. Po raz pierwszy w historii Kościoła do chwały
ołtarzy zostanie wyniesiona cała rodzina wraz z nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Ponieśli
oni w dniu 24 marca 1944 roku śmierć męczeńską, ponieważ w swoim domu dali
schronienie ośmiu Żydom, którzy także zostali zamordowani z rąk hitlerowców. W domu
rodziny Ulmów do dziś znajduje się egzemplarz książki zawierającej historie biblijne. Można
zauważyć, że nosi on wyraźne ślady używania. Znamienne jest to, że ktoś z rodziny
podkreślił czerwonym kolorem jeden z tytułów: „Przykazanie Miłości – Miłosierny
Samarytanin”, a obok niego dopisał słowo: „TAK”. Widać tu niezwykłą siłę obecną w
Ewangelii uzdalniającą człowieka do realizacji miłości bliźniego aż po ofiarę z własnego
życia.
2.Wychowujmy do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie
Drugim po budowaniu wspólnoty zadaniem Synodu jest kształtowanie postawy aktywnego
uczestniczenia w jej życiu. Ważna w tym jest umiejętność wsłuchiwania się w głos Ducha
Świętego i słuchania siebie nawzajem. Wobec pogłębiających się problemów z
odchodzeniem wielu osób z realnego życia i przechodzeniem w wirtualny świat mediów
elektronicznych, nie do przecenienia są wszystkie inicjatywy, które zakładają prawdziwe
spotkanie i dialog, w którym „każdy ma prawo do bycia wysłuchanym, tak jak każdy ma
prawo do wypowiedzi” (Vademecum Synodu o synodalności, 2.3).
Okazją do uczenia się takiego dialogu są między innymi szkolne lekcje religii. Treści, jakie
zakłada program katechezy, i poszczególne metody ich realizacji, sprzyjają postulowanemu
przez Synod uczeniu się słuchania i mówienia z autentyczną odwagą i szczerością. Jako
duszpasterze i katecheci powinniśmy wziąć sobie do serca wezwanie, by wysłuchiwać tych,
którzy myślą inaczej niż my, a także pamiętać, że „Bóg często przemawia głosami osób
łatwo wykluczanych, odrzucanych lub pomijanych”. Powinniśmy nauczyć się „słuchać tych,
których możemy mieć pokusę̨ uważać za nieważnych oraz tych, którzy zmuszają nas do
rozważenia nowych punktów widzenia wiodących do ewentualnej zmiany sposobu
myślenia” (Vademecum Synodu o synodalności, 2.2).
Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy wyrażają wolę, aby ich dziecko uczestniczyło w
lekcjach religii i korzystają ze wsparcia, jakie szkolna katecheza daje w wypełnianiu
spoczywającego na nich jakże ważnego zadania wychowania dzieci w wierze. Naszą
wdzięczność kierujemy również w stronę Katechetów. Mamy świadomość, że oni nie tylko
wspomagają rodziców, ale coraz częściej widzą potrzebę uzupełniania braków w
wychowaniu religijnym dzieci.
Pragniemy skierować serdeczną zachętę do młodzieży kształcącej się w szkołach
ponadpodstawowych, aby dostrzegła wartość jaką ma szkolna katecheza dla całego
dorosłego życia. Drodzy Uczniowie, weźcie sobie do serca słowa papieża Franciszka:
„Nieważne, ile byś żył i doświadczył – nie dotrzesz do głębi młodości, nie poznasz
prawdziwej pełni bycia młodym, jeśli nie spotkasz każdego dnia wielkiego Przyjaciela, jeśli
nie będziesz przeżywał przyjaźni z Jezusem” (Papież Franciszek, Adhortacja Christus vivit,
150). W gronie koleżanek i kolegów z klasy z pomocą katechety pogłębiajcie swą przyjaźń z
Jezusem, kontynuując drogę zapoczątkowaną na chrzcie świętym i na której przyjęliście już
dary Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.
Do Dyrektorów placówek oświatowych i osób odpowiedzialnych za opracowywanie w
szkołach podziałów godzin kierujemy gorącą prośbę, aby traktowali wszystkie przedmioty
w sposób sprawiedliwy i nie dopuszczali do sytuacji, w których większość lekcji religii
umieszczana jest pod koniec szkolnego dnia, kiedy uczniom towarzyszy już zmęczenie i
pokusa, by zrezygnować z udziału w katechezie.
3.Dawajmy świadectwo Ewangelii
Budowanie wspólnoty i zaangażowane uczestnictwo rodzą potrzebę dzielenia się tymi
doświadczeniami z innymi. Trzecim wymiarem Kościoła synodalnego jest zatem
kształtowanie postaw misyjnych. Synod o synodalności ma pomóc Kościołowi w lepszym
wypełnianiu jego misji ewangelizacyjnej w świecie. Papież Franciszek w obrazowy sposób
przedstawia dwie postawy, jakie można przyjąć wobec wyzwań ze strony współczesnego
świata. Pierwszą z nich reprezentuje postać Odyseusza – „aby nie dać się uwieść śpiewowi
syren, które czarowały żeglarzy, powodując, że rozbijali się o skały, przywiązał się do masztu
i zatkał uszy towarzyszom podróży”. Druga to postawa Orfeusza, który w zupełnie inny
sposób reaguje na wspomniane niebezpieczeństwo: „aby oprzeć się śpiewowi syren, uczynił
coś innego: zagrał melodię piękniejszą, która oczarowała syreny” (Papież Franciszek,
Adhortacja Christus vivit, 223). Nie wystarcza bierny opór wobec zła. Jezus wzywa nas do
aktywnego zaangażowania w przemianę świata w duchu Ewangelii. Jednym z owoców
ewangelizacji jest pojawienie się nowych misjonarzy-ewangelizatorów. W parafiach, w
których zdecydowano się na ewangelizacyjny system przygotowania do bierzmowania, co
roku część młodych po przyjęciu tego sakramentu angażuje się w działalność wspólnot i
ruchów ewangelizacyjnych i staje się ewangelizatorami. Zachęcamy wszystkich
Duszpasterzy, by otworzyli się na taki styl przygotowania do sakramentów świętych – coraz
wyraźniej widzimy, że między innymi od tego zależy przyszłość Kościoła, także w naszej
Ojczyźnie.
Drodzy Bracia i Siostry,
Inicjatywa Tygodnia Wychowania jest obecna w życiu duszpasterskim Kościoła w Polsce już
od trzynastu lat. Zachęcamy Rodziców, Nauczycieli, Katechetów, Wychowawców,
Duszpasterzy i wszystkich zaangażowanych w dzieło kształtowania serc dzieci i młodzieży,
by tegoroczna wrześniowa refleksja, modlitwa i wszelkie działania skupione wokół
problematyki wychowania były odpowiedzią na wyraźny znak czasu, jakim jest trwający w
Kościele Synod o synodalności.
Na czas wspólnego rozeznawania, w jaki sposób jako Kościół możemy stawać się coraz
bardziej wspólnotą, co robić, byśmy mogli w niej uczestniczyć z większym zaangażowaniem
i jakie kroki podjąć, aby ta wspólnota była żywa i rodziła nowych ewangelizatorów,
przyjmijcie nasze pasterskie błogosławieństwo.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 395. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,
Lidzbark Warmiński, 13 czerwca 2023 r

Scroll to Top